Τρίτη 24 Ιουνίου 2008

Ε


ἐάν
ἐάω - ἐῶ
ἐγγυαλίζω
ἐγώ
ἔγωγε
ἔζομαι
ἐθέλω
ἔθνος
ἔθος
εἰ
εἴδω
εἴθε
εἴλω
εἰμί
εἶμι
εἴπον
εἰς
εἷς, μία, ἕν
εἴσω
εἴτε..., εἴτε...
ἐκ
ἑκάεργος
ἑκάς
ἕκαστος
ἑκατηβελέτης
ἑκατηβόλος, ον
ἑκατόγχειρος, ον
ἑκατόμβη
ἕκατος
ἑκηβόλος
ἐκπαγλος, ον
ἐκπέρθω
ἐλαῦνω
ἔλδωρ
ἑλίκωψ
ἕλκω
ἑλίσσω, ἑλίσσομαι
ἕλωρ
ἔμοιγε
ἐμός, ἐμή, όν
ἐν
ἐναρίζω
ἔνδοθι
ἕνεκα
ἐνθάδε
ἐννῆμαρ
ἔνθα
ἐξ
ἐξάγω
ἐξαλαπάζω
ἐξαυδάω
ἐξαῦτις
ἐξερέω
ἔοικα
ἐπαγείρω
ἐπαίτιος,ον
ἐπαπειλέω
ἐπασσύτερος, α, ον
ἐπαυρίσκω - ἐπαυρίσκομαι
ἐπεί
ἔπειμι (Β)
ἔπειτα
ἐπέοικε
ἐπευφημέω
ἐπί
ἐπιείκελος, ον
ἐπιέννυμι
ἐπιμέμφομαι
ἐπιπείθομαι
ἐπιπλέω
ἐπισεύω
ἐπιτέλλω
ἐπιτηδές
ἐπιφέρω
ἐπιχθόνιος, ον
ἐποίχομαι
ἔπομαι-ἔπω
ἔπος
ἔργον
ἔρδω
ἐρεθίζω
ἐρέτης
ἐρέφω
ἐρέω-ἔρομαι
ἐρητύω
ἐριβώλαξ
ἐρίζω
ἔρις
ἔρκος
ἔρχομαι
ἐρύω
ἐρῶ
ἐρωέω
ἐσθλός, -ή, -όν
ἑταῖρος
ἑτέρωθεν
ἔτι
ἐτοιμάζω
εὖ
ἐϋκνήμις
εὔκομος
εὑρίσκω
εύρύς, -εῖα, -ύ
εὐτείχεος, ον
εὔχομαι
εὐχωλή
ἐφίημι
ἐχεπευκής, ές
ἔχθιστος, η, ον
ἔχω
ἕως

Δεν υπάρχουν σχόλια: