Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

ἀργός, ή, όν

(ῥ. ΑΡΓ-)' λαμπρός, ἀκτινοβόλος, στίλβων | 2. πόδας ἀργοὶ καλοῦνται οἱ κύνες ἐν τῇ ἐνν. τοῦ ταχύποδες κύνες, διότι πᾶσα ταχεῖα κίνησις συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα εἴδος μαρμαρυγῆς (δονουμένης λάμψεως).

Δεν υπάρχουν σχόλια: