Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ἕνεκα

ἰων. καὶ ἐπ. ἕνεκεν, ποιητ. καὶ εἵνεκα, εἵνεκεν, πρόθ. μετὰ γεν.' ἐξ αἰτίας τινός, χάριν τινός | 2. ὡς πρός τι, ἐν σχέσει πρός τι, ὅσον ἀφορᾷ τι, ὅσον διά...' ἕνεκα ἐμοῦ=καθ᾿ ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμέ | 3. διὰ μέσου τινός, δυνάμει τινος: τέχνης εἵνεκα=διὰ τέχνης, δυνάμει τέχνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: