Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

ἄτιμος,ον

(α + τιμή)' ὁ μὴ τιμώμενος, ὁ περιφρονημένος, ὁ θεωρούμενος ἀνάξιος | 2. ἐν Ἀθήναις, ὁ πολίτης ὁ στερηθεὶς τῶν πολιτικῶν του δικαιωμάτων, ἀντίθ. τῷ ἐπίτιμος.

ΙΙ. ὁ ἄνευ ἀγοραστικῆς τιμῆς ἢ ἀξίας | 2. ὁ ἀνεκδίκητος, ὁ ἀτιμώρητος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: