Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

περί

πρόθ., γύρω, ὁλόγυρα

Ι. μετὰ γεν., ἐπὶ τόπου, πέριξ, κύκλῳ, ἐγγύς | 2. διὰ λογαριασμόν τινος, ἕνεκά τινος | 3. ὡς πρός τι, ἐν σχέσει πρός τι, ἀναφορικῶς πρός τι | 4. πρό, ὑπεράνω, ὑπέρ.

ΙΙ. μετὰ δοτ., πέριξ, ὁλόγυρα, γύρω ἀπό | 2. ἐγγύς, πολὺ πλησίον | 3. διά τι(να), χάριν τινός, ἕνεκά τινος: περὶ φόβῳ=ἀπὸ φόβο, ἕνεκα φόβου' περὶ χάρματι=ἀπὸ χαράν.

ΙΙΙ. μετὰ αἰτ., πέριξ, ὁλόγυρα, ἐγγύς, πλησίον' πλεῦνες περὶ ἕνα=πολλοὶ πέριξ ἑνός, πολλοὶ πρὸς ἕναν' τὰ περί τι=ὅλα ὅσα ἀνήκουν εἴς τι | 2. ἐν ἀναφορᾷ πρός τι(να)' τὰ περὶ τὸν Κῦρον οὕτως ἐγένετο=τὰ σχετιζόμενα πρὸς τὸν Κῦρον ἔτσι ἔγιναν | 3. ἐπὶ χρόνου, περίπου, πάνω-κάτω.

IV. ὡς ἐπίρ., πέρι κῆρι, πέρι θυμῷ=ἐκ βάθους καρδίας, ψυχῆς | 2. ἐνίοτε ἀντὶ τοῦ περίεστι.

V. ἐν συνθέσει, πέριξ, κύκλῳ: περιβάλλω, περιέχω, περιβλέπω | 2. ὑπέρ, τὸ ὑπερτερεῖν: περιγίγνομαι, περιεργάζομαι | 3. ὑπερμέτρως, πολύ, καθ᾿ ὑπερβολήν: περικαλλής, περιδείδω, περιδεής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: