Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

φθίω

μαραίνομαι, παρακμάζω | 2. μικραίνω, λυώνω, σβήνω | 3. ἀπόλλυμαι, φθείρομαι, χάνομαι, ἀποθνῄσκω, οἱ φθίμενοι=οἱ νεκροί | 4. ἐπὶ χρόνου, πρίν κεν νύξ φθῖτο=πρότερον θὰ ἔπρεπε νὰ παρέλθῃ ἡ νύξ' μηνῶν φθινόντων=ὅταν οἱ μῆνες μικραίνουν, δηλ. κατὰ τὰ τέλη τῶν μηνῶν | 5. ἐπὶ χρήματος, κατασπαταλῶ, καταξοδεύω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: