Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

τέλος

τέλος τελειότης, ὁλοκλήρωση, τελείωση, ἐκπλήρωση, ἔκβαση, ΟΜ Ιλ 16.630, ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου=ὁ πόλεμος διεκπεραιώνεται μὲ τὰ ἔργα τῶν χεριῶν | 2. ἡ ἀκμὴ τῆς κάθε ἡλικίας, ὡριμότητα | 3. τέλος, παύση, λήξη, τέλος ζωῆς, θάνατος, διὰ τέλους=καθ' ὅλη τὴν διάρκεια μιὰς πράξης, μέχρι τὸ τέλος | 4. τὸ ἐπιθυμητὸ τέλος μιὰς ἐνέργειας, ὁ σκοπός | τὸ ἀγαθό, ἡ ἀρετή

ΙΙ.
ἀπόλυτη ἐξουσία, οἱ ἐν τέλει=ὅσοι κατέχουν ἐξουσία ἤ ἀξίωμα, οἱ ἀξιωματούχοι (πολιτικοὶ ἤ στρατιωτικοί)

ΙΙΙ.
τέλη, δασμοί, πρόσοδος, ἔξοδα, δαπάνες

ΙV. ἀπόφαση δίκης

V.
θυσίες, προσφορές, μυστήρια, μυσταγωγίες

VI.
διαίρεση στρατιωτικοῦ σώματος, λόχος ἱππέων, μοῖρες πλοίων, ΟΜ Ιλ 10.470, αἶψα δ΄ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες=γρήγορα ἔφτασαν προχωρώντας στὸ λόχο τῶν Θρακῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: