Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

ἔρχομαι

οἱ ἰδιαίτερες σημασίες προκύπτουν ἐκ συνάξεως μετ’ ἄλλων λέξεων, καὶ πρὸ πάντων ἐκ τῶν προθέσεων μεθ’ ὧν συντάσσεται τὸ ῥῆμα΄ 1. ἔρχομαι εἴς τινα τόπον ἢ ἀπέρχομαι | κατ’ ἀμφοτέρας τὰς σημασίας συχνάκις παρ’ Ὁμ., μάλιστα ἐν τῇ προστ., ἥτις ὡσαύτως εἶναι ἐν χρήσει ὡς τὸ ἄγε= ἐμπρός! ἁπλῶς ὡς παρακελευσματικόν | 2. ἔρχομαι ἢ ὑπάγω ὀπίσω, ὑποστρέφω | ὡσαύτως, πρὸς οἶκον | 3. μετ’ αἰτ. τόπου, ἔρχομαι, φθάνω εἴς τι μέρος, σπαν. παρ’ Ὁμ., Ἀΐδαο δόμους ἔρχεαι Ἰλ. Χ. 483 | 4. μετὰ γεν. τόπου, πεδίοιο ἐλθεῖν=διὰ τοῦ πεδίου | καὶ ἐπὶ προσώπων, ἀπ’ ἐκείνου ἔρχομαι | 5. προέρχομαι, γίγνομαι | 6. μετὰ δοτ. προσ., ἔρχομαι εἴς τινα, δηλ. ἔρχομαι εἰς βοήθειαν ἢ ἐπικουρίαν καὶ ἀνακούφισίν τινος | 7. μετὰ μτχ. μέλλ. πρὸς δήλωσιν τοῦ τίνος ἕνεκα, ἔρχομαι οἰσόμενος ἔγχος=ὑπάγω νὰ φέρω..., Ἰλ. Ν. 256΄ ἔρχομαι ὀψομένη Ξ. 301 | 8. ἡ μτχ τοῦ ἀορ. ἐλθὼν συχνάκις προστίθεται εἰς ἕτερον ῥῆμα, οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι ἐλθών=οὐδὲ νὰ ὑπάγω καὶ πολεμήσω, Ἰλ. Π. 521.

Κλίση τοῦ ἔρχομαι καὶ εἶμι.

[
ἤλθε γ' ἑν. ἀορ. β' (Α 12)]
[
ἐλθέμεναι, ἐπ. ἀντὶ ἐλθεῖν, ἀπρφ. ἀορ. β’ (Α 151)]
[
ἤλυθον, ἐπ. ἀντὶ ἦλθον, ἀόρ. β’ (Α 152)]
[
εἰλήλουθας, ἐπ. ἀντὶ ἐλήλυθας, πρκ. (Α 202)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: