Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

ἀπονοστέω

(ἀπό + νόστος): ἐπιστρέφω στὴν πατρίδα, ἐπανέρχομαι.

[
ἀπονοστήσειν, ἀπρφ. (Α 60)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: