Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

γε

δωρ. γα, ἐγκλ. μόριο' τουλάχιστον, ἐν πάσῃ περιπτώσει | 2. καλὰ λοιπόν, τότε λοιπόν (ὑποδηλοῦν κάποιαν ἀπροθυμίαν)΄ εἶμί γε=τότε λοιπόν (καλὰ λοιπόν) θὰ ὑπάγω (ἀφ’ οὗ εἶν’ ἔτσι) | 3. καὶ πράγματι, τῷ ὄντι, ἀληθῶς | 4. ἐπίσης, προσέτι | 5. ἀκριβὼς, ἴσα-ἴσα, ἀκόμη καί' ἦλθον Ἀμφιάρεώ γε πρὸς βίαν=ἀκριβῶς (ἀκόμη καί) ἐναντίον τῆς θελήσεως τοῦ Ἀμφιαράου | 6. συχνὰ ἠνωμένον μετὰ ἀντωνυμιῶν: ἔγωγε, σύγε, ὅγε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: