Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

μέγας

μεγάλη μέγα' ὡς καὶ νῦν, μεγαλός, ἀντίθετο τοῦ μικρός | 2. εὐρύς, ἄπειρος, ἀχανής | 3. μακρός | 4. ἐπί διαβαθμίσεως μεγέθους ἤ ἰσχύος, δυνατός, κραταιός, παντοδύναμος, σπουδαῖος, σημαντικός | 5. ίσχυρός, βίαιος, ὁρμητικός | 6. ἐν κακῇ ἐνν., ὑπερβολικός' μέγα φρονῶ=ἔχω μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό μου.

ΙΙ. μέγα καὶ μεγάλα ὡς ἐπιρρ.=μεγάλως πάρα πολύ | 2. ἐπὶ τόπου, μακράν' μετ' ἐπιθ., μέγ' ἀμείνων=κατὰ πολὺ καλύτερος.

ΙΙΙ. συγκρ. μείζων, ούδ. μεῖζον, ἰων. μέζων, -ον, δωρ. μέσδων, βοιωτ. μέσσων' μεγαλύτερος, περισσότερος' ὑπερθ. μέγιστος, η, ον' πάρα πολύ μεγάλος, εἴς τὸν ὕψιστο βαθμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: