Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

φράζω

δεικνύω, ὑποδεικνύω | 2. λέγω, διηγοῦμαι, κηρύσσω, ἐκφωνῶ, ἐκφράζομαι | 3. μετὰ δοτ. προσ. καὶ ἀπρφ., συμβουλεύω τινὰ νά..., λέω σὲ κάποιον νὰ κάνει κάτι | 4. ἀπολ., συμβουλεύω, δίδω γνώμη.

ΙΙ. μέσο καὶ παθ. φράζομαι, λέγω κατ᾿ ἐμαυτόν, συζητῶ κατ᾿ ἐμαυτόν, σκέπτομαι, συλλογίζομαι, ἀναμετρῶ, φαντάζομαι, νομίζω | 2. σχεδιάζω, ἐπινοῶ, μηχανεύομαι, διανοοῦμαι, σκοπεύω | 3. μετὰ αἰτ. + ἀπρφ., σκέπτομαι, ὑποθέτω, πιστεύω, φαντάζομαι ὅτι | 4. παρατηρῶ, ἀντιλαμβάνομαι, λαμβάνω γνῶσιν, βλέπω, ἐννοῶ, κατανοῶ | 5. φυλάττω, παραφυλάττω, προφυλάσσομαι, λαμβάνω τὰ μέτρα μου, προσέχω.

Ἐτυμ.: ρ. ΦΡΑΔ-, φράζω, φραδή, φραδής, φράδμων, φράσις, φραστίς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: