Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ἀπολύω

(ἀπό + λύω)' λύω ἀπό τινος | 2. ἀπελευθερώνω τινὰ ἀπό τινος, ἀνακουφίζω τινὰ ἀπό... | 3. ἀπολύειν αἰτίης=ἀθῳώνω τινὰ ἀπό τινος κατηγορίας' ἀπόλ., ἀθῳώνω | 4. ἀφήνω κάποιον ἐλεύθερο ἐπὶ τῇ καταβολῇ λύτρων, ἐν τῇ μέση φωνῇ, ἐξαγοράζω τὴν ἐλευθερία τινὸς πληρώνων τὰ λύτρα | 5. διαλύω (ἀποστρατεύω) στρατό.

ΙΙ. μέσον, ἀπολύομαι' ἀπολυτρώνω, ἀπελευθερώνω τινὰ δι᾿ ἐμαυτόν, ἐξαγοράζω' ἀπόλ., ὑπερασπίζω ἐμαυτόν | 2. ἀπελευθεροῦμαι, ἀναχωρῶ.

ΙΙΙ. παθ., ἀπολυτρώνομαι, ἀφήνομαι ἐλεύθερος, ἀπό... | 2. ἀπαλλάσσομαι, ἀθῳώνομαι, ἀπέρχομαι, ἀναχωρῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: