Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

ἀρχός

(ὁ) (ἄρχω)' ἀρχηγός, ἄρχων, ἡγεμών, κυβερνήτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: