Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

πέμπω

στέλνω.

ΙΙ. στέλνω μακράν, ἀποπέμπω, στέλνω στὴν πατρίδα | 2. ἐπὶ πραγμ. ὡς ἐπὶ ἀκοντίων, βελῶν κλπ., ἐξακοντίζω, ἐκσφενδονίζω, ῥίπτω.

ΙΙΙ. ὁδηγῶ, συνοδεύω, διευθύνω' ὁ πέμπων (ἐπὶ τοῦ Ἑρμοῦ)=πομπός, ψυχοπομπός, συνοδός' πομπὴν πέμπω=ὁδηγῶ πομπή.

IV. στέλνω μετά τινος, κυρ. γιὰ νὰ ἔχῃ μαζί του ὡς ἐφόδια γιὰ τὸ ταξίδι (π.χ. σῖτο).

V. ὡς τὸ ἀναπέμπω=στέλνω ἄνω, παράγω.

VI. μέσον, πέμπομαί τινα=μεταπέμπομαί τινα=στέλνω διά τινα, στέλνω νὰ μοῦ τὸν φέρουν | 2. στέλνω κάτι τὸ δικό μου, ἢ στέλλω πρὸς ὠφέλειάν μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: