Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

ὧδε

ἀττ. ὡδί, δεικτ. ἐπίρ. (ἐκ τῆς δεικτ. ἀντων. ὅδε)' ἐπὶ τρόπου, οὕτω, κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο' τόσο πολύ, τόσο ὑπερβολικά | 2. ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ οὕτω (ἀναφερόμενο στὰ προηγούμενα) τὸ ἐπίρ. ὧδε ἀναφέρεται στὰ ἑπόμενα, κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο, ὡς ἀκολούθως.

ΙΙ. ἐπὶ τόπου, ἐδῶ, πρὸς τὰ ἐδῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: