Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

ἀπαυράω

ἀπαντᾶται μόνο ἐν τῷ πρτ. μετὰ σημ. ἀορ., ἀπηύρων, ἀπηύρας, ἀπηύρα, καὶ ἐν τῇ ἐνεργ. καὶ μέση μτχ. ἀορ. α’ ἀπούρας, ἀπουράμενος: ἀφαιρῶ ἀπό τι(να), ἀποσπῶ ἀπό, ἁρπάζω ἀπό.

ΙΙ. λαμβάνω, δέχομαι, καλὸ ἢ κακό, ἀπολαμβάνω ἢ ὑποφέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: