Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

ἑκατόγχειρος, ον

(ἑκατόν + χείρ)' ὁ ἔχων ἐκατὸ χέρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: