Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ἀμφί

(ΑΜΦ-), πρόθ. μετὰ γεν., δοτ. καὶ ἀιτ.’ ἑκατέρωθεν, κατ’ ἀμφότερα μέρη, πέριξ, γύρω’ μετὰ γεν., περί τινος, ἕνεκά τινος, χάριν πράγματός τινος’ ἐν σχέσει πρός τι, ἀναφορικῶς πρός τι | 2. μετὰ δοτ., πέριξ, γύρω’ πλησίον, ἐγγύς’ διὰ μέσου τινός | 3. μετὰ αἰτ., πέριξ, ὁλόγυρα, ἐπί τινος’ πλησίον καὶ πέριξ | 4. ὡς ἐπίρ., ἄνευ πτώσεως, πέριξ, γύρω, ὁλόγυρα, πανταχόθεν, ἀπὸ πάσης πλευρᾶς | 5. ἐν συνθ., πέριξ, ἑκατέρωθεν, πανταχόθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: