Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

τόσος, η, ον

ἐπ. τόσσος, η, ον΄ ὡς καὶ νῦν, τόσος | α. ἐπὶ μεγέθους, τόσο μεγάλος | β. ἐπὶ ἀποστάσεως, τόσο ἐκτεταμένος, τόσο πολύς | γ. ἐπὶ χρόνου, τόσο μακρός, τόσο πολύς | δ. ἐπὶ ἀριθμοῦ, τόσο πολλοί | ε. ἐπὶ ἤχου, τόσο ἰσχυρός, τόσο βροντώδης | στ. γενικῶς, τόσο πολύς, τόσο μέγας | ζ. συνήθως ἀπαντάει στὸ ἀναφ. ὅσος, αλλὰ στὸν Ὅμηρο ὄχι σπανίως ἡ τόσος ἀπαντᾷ μόνη, ὡς τρὶς τόσοι (ὡς καὶ νῦν, τρεῖς φορὲς τόσο πολλοί) | η. Στὸν Ὅμηρο τὸ οὐδ. τόσον συχνὰ ἀπαντᾷ ἐν ἐπιρ. ἐνν., τόσο πολύ, τόσο μακριά | θ. λίην τόσον=πάρα πολύ τόσο | 2. ἐκ τόσου=ἀπὸ τόσου χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: