Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

ἀγέραστος, ον

(α + γέρας)' ἄνευ δώρου τιμῆς, ἀβράβευτος, ὁ μὴ ἀνταμειφθείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: