Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ὁμηγερής, ές

(ὁμός + ἀγείρω)' ὁ ὁμοῦ, μαζὶ μὲ ἄλλους συνηθροισμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: