Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

ὅσος, η, ον

ἐπ. καὶ ἰων. ὅσσος, η, ον (ὅς), ἀναφ. ἀντων. συσχ. τῶν πόσος, τόσος' τόσον μέγας ὅσον... ἢ ἐν πλαγ. ἐρωτ. πόσον μέγας, τόσον πολὺς ὅσον...ἢ πόσον πολύς, τόσον μακρὰν ὄσον... ἢ πόσον μακριά, τὸσον πολλοὶ ὅσον... τόσοι ὅσοι ἢ πόσον πολλοί (πόσοι), τόσον μεγαλόφωνος ὅσον... ἢ πόσον δυνατός, ὅποτε προηγεῖται ἡ τόσος ἡ ὅσος ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὸ ὡς=καθώς, ὅπως | 2. ὅσα πλεῖσταπλεῖστα ὅσα=ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα | 3. ἐπὶ χρόνου, ὅσοι μῆνες= κατὰ μῆνα, μηνιαίως.

ΙΙ.
μετὰ μορίων, ὅσος ἂν=ὁσονδήποτε μέγας' ὅσος δὴ καὶ ὁσοσδήποτε=ὅσον μέγας (πολύς) καὶ ἂν..., ὁσονδήποτε μέγας (πολύς) καὶ ἂν...

ΙΙΙ. μετ᾿ ἐπιρ. ἐνν., ὅσον, ὅσα=τόσον πολύν ὅσον, τόσον μεγάλως ὅσον, εἰς ὅσον βαθμόν, ἐν πλαγ. ἐρωτ. πόσον, πόσον πολύ | 2. ἐπ. καὶ ἰων. ὅσον τε= περίπου, τόσον ὅσον, σχεδὸν ὅσον..., ὅσον περίπου | 3. ὅσον ἐπὶ καὶ ὅσον τ᾿ ἐπί=ἐφ᾿ ὅσον | 4. μετὰ συγκρ. καὶ ὑπερθ., ὅσον βασιλεύτερός ἐστι=καθ᾿ ὅσον (ἐφ᾿ ὅσον, ἐπειδή) εἶναι ἰσχυρότερος βασιλεύς' ὅσον τάχος=ὅσον τάχιστα=ὅσον τὸ δυνατὸν ταχύτερον | 5. μετ᾿ ἀρνητικῶν, ὅσον οὐ=σχεδόν' ὅσον μή=μόνον ποὺ δέν...' οὐχ ὅσον=ὄχι μόνον δέν...

ΙV. ὅσῳ περ=ἀκριβῶς ἐπὶ τοσοῦτον ὅσον...

Δεν υπάρχουν σχόλια: