Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

ἕως

ἰων καὶ ἐπ. εἵως, ἐπ. εἷος (ἧος), αἰολ. ἇος, δωρ. ἇς' ὡς σύνδ. χρόν. ἐνόσῳ, ἐν ᾧ, ἐφ' ὅσον' ἕως=τέως=διά τινα χρόνον, μέχρι τινός | 2. μέχρι, ἕως ὅτου | 3. ἕως=ὡς, ὅπως, ἵνα=γιά, γιὰ νά, ὥστε.

ΙΙ. ὡς ἐπίρ. μετ᾿ ἄλλων ἐπιρ. χρόνου, ἕως ὅτου=μέχρι τοῦ χρόνου κατὰ τὸν ὁποῖο | 2. μετ᾿ ἐπιρ. τόπου, ἕως ὧδε=μέχρις ἐδῶ' ἕως ὀψέ=μέχρι ἀργά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: