Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

ἐρῶ

ἰων. καὶ ἐπ. ἐρέω' φημί, λέγω καὶ ἀγορεύω χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐνεστῶτες, καὶ ὁ εἶπον ὡς ἀόρ. β' ' θὰ πῶ, θὰ μιλήσω | 2. θὰ ἀφηγηθῶ, θ᾿ ἀναγγείλω, θὰ διακηρύξω | 3. θὰ ὑποσχεθῶ | 4. θὰ διατάξω | 5. ἐρέω ἀπαντᾷ παρ᾿ Ὁμ. ὡς ἐνεστώς=ἔρομαι, εἴρομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: