Τρίτη 24 Ιουνίου 2008

Π

παῖς
πάλι(ν)
παλίλλογος, ον
παλιμπλάζομαι
Παλλάς
πάμπαν
πάντῃ
παρά
πάρειμι
παρέρχομαι
παρίζω - παρίζομαι
πάροιθε(ν)
πᾶς
πατήρ
πάτρα
παύω
πείθω
πειράω, πειράομαι
Πειρίθοος
πείρω
πέλω - πέλομαι
πέμπω
πένθος
πένομαι
πέρ
περί
περιέχω
Πηλείδης
πίμπλημι
πίπτω
πίων
πλείων ἢ πλέων (ὁ, ἡ), πλεῖον ἢ πλέον (τό)
πλοῦτος
ποδάρκης, ες
ποθή
ποιμήν
πολεμέω
πόλεμος
πολιός, ά, όν
πόλις
πολλάκις
πολυάϊξ
πολύμητις
πολύς
πολύφλοισβος
πόντος
πόποι
πόρω
Ποσειδῶν
πότε
πότνια
πού
ποῦς
Πρίαμος
πρίν
πρό
προβούλομαι
προερύω
προϊάπτω
προΐημι
προθέω
πρός
προσαυδάω
προσεῖπον
πρόσθεν
πρόσφημι
προσφωνέω
πρόσω
πρόφρων
πρύμνα
πρώτιστος, -η, -ον
πρῶτος, -η, -ον
πτερόεις, -εσσα, -εν
πτολίεθρον
Πύλος
πυνθάνομαι
πῦρ
πυρά
πω
πώποτε
πως
πῶς;

Δεν υπάρχουν σχόλια: