Τρίτη 24 Ιουνίου 2008

Α

ἀγαθός, ή, όν
Ἀγαμέμνων
ἀγάννιφος, ον
ἄγε, ἄγετε
ἀγείρω
ἀγέραστος, ον
ἀγλαός
ἀγορά
ἀγοράομαι
ἀγορεύω
ἀγορήνδε
ἀγορητής
ἄγω
ἀδάκρυτος, ον
ἀεί
ἀείδω
ἀεικής, -ές
ἀέκων, -ουσα, ον
ἄζομαι
άθάνατος, η, ον
Ἀθηνᾶ
ἀθερίζω
Αἴας
αἰγίοχος, -ον
αἰδέομαι
Ἄϊδι
Ἀΐδης
ἀϊδής
Αἰθίοψ
αινός, ή, όν
αἴξ
αἶσα
αἶψα
αἱρέω
αἴτιος, α, ον
αἰχμητής
ἀκέων
άκούω
ἄλγος
ἀλεγίζω
ἀλέγω
ἀλλά
ἄλλῃ
ἄλλος
ἄλοχος
ἅλς
ἅμα
ἀμείβω
ἀμείνων, ον
ἀμύνω
ἀμφηρεφής
ἀμφί
ἀμφιβαίνω
ἀμφιμέλας, -αινα, -αν
ἄμφω
ἀμύμων, -ον
ἀμύσσω
ἄν
ἀνά
ἀναβαίνω
ἀναδύνω
ἀναθηλέω
ἀναίδεια
ἀναιδής, ές
ἀναιρέω
ἄναξ
ἀνάποινος, -ον
ἀνάσσω
ἀναφαίνω
ἀνδάνω
ἀνδροφόνος, ον
ἀνήρ
ἄνθρωπος
ἀνίστημι
ἀνορούω
ἀντάξιος
ἄντην
ἀντιάω
άντίβιος, άντιβίην
ἀντίθεος, η, ον
ἀντίος, α, ον
ἄνωγα
ἀπαμείβομαι
ἀπάνευθε
ἀπαυράω
ἀπειθέω
ἀπειλέω
ἀπείρων, ον
ἀπερείσιος
ἀπήμων, ον
ἀπηνής, ές
ἄπιος, η, ον
ἀπό
ἀποδέχομαι
ἀποδίδωμι
ἄποινα
ἀπόλλυμι
Ἀπόλλων
ἀπολυμαίνομαι
ἀπολύω
ἀπονοστέω
ἀποπαύω
ἀποτίνω
ἀπριάτην
ἀπωθέω
ἄρ-ἄρα
ἀράομαι
ἀραρίσκω
Ἀργείος
Ἄργος
ἀργός, -ή, όν
ἀργύρεος, α, ον
ἀργυρότοξος
ἀρείων, ων, ον
ἀρήγω
ἀρητήρ
ἀριστεύς
ἄριστος, η, ον
ἀρνός
ἄρνυμαι
ἀρχός
ἆσσον
ἀτάρ-αὐτάρ
ἄτη
ἀτηρός, ον
ἀτιμάζω
ἀτιμάω
ἄτιμος, ον
ἀτρύγετος, η, ον
αὐδάω
αὐδή
αὖθις
αὔτε
αὐτῆμαρ
αὐτίκα
αὐτός, αὐτή, αὐτό
αὔτως
ἀφαιρέω
ἄφαρ
ἄφενος
ἀφίημι
ἀφύσσω
Ἀτρεΐδης
Ἀχαιός
ἀχεύω
Ἀχιλλεύς
ἄχος
ἄψ

Δεν υπάρχουν σχόλια: